Home

ประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ข่าววิจัย
 • การรับสมัคร ต.อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ณ ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 • นักศึกษา MC คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018
 • การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7
 • การลงทะเบียนเรียนวิชา 040203111 Engineering Mathematics I สำหรับภาคการศึกษา 2/2560
 • ประกาศคะแนนสอบ รายวิชา 040203102 Mathematics II
 • รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal)
 • Dr.Marcus Tindall has visited in Dept. MA.
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6
 • หลักสูตร MC จัดกิจกรรม 5 Minutes Project Challenge
 • โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ (กีฬาบ้าน)
 • โครงการนิทรรศการแสดงผลงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 • ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
 • โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • Union Games # 11
 • โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 • ทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 • โครงการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ายจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2560
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 • รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลือกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560
 • รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
 • การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561
 • ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • โครงการแหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิต
 • การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ป.โท แผน ข
 • ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น
www.000webhost.com