Announcements

 • การรับสมัคร ต.อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ณ ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 • นักศึกษา MC คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018
 • การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7
 • การลงทะเบียนเรียนวิชา 040203111 Engineering Mathematics I สำหรับภาคการศึกษา 2/2560
 • ประกาศคะแนนสอบ รายวิชา 040203102 Mathematics II
 • รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal)
 • Dr.Marcus Tindall has visited in Dept. MA.
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6
 • หลักสูตร MC จัดกิจกรรม 5 Minutes Project Challenge
www.000webhost.com